dinsdag tot zondag: 10.00u-17.00u

Algemene verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden voor Kempen Auto’s webshop, website en garage

Welvaartsstraat 4B 2381 Weelde België E-mail: infokempenauto@gmail.com

ARTIKEL 1: Algemene bepalingen

De website van Kempen Auto’s, gevestigd in Welvaartsstraat 4B, 2381 Weelde, België, biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar webshop online aan te kopen.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Kempen Auto’s moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kempen Auto’s aanvaard zijn.

ARTIKEL 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitdrukkelijk in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

ARTIKEL 3:

Ondanks het feit dat de online catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kempen Auto’s niet. Kempen Auto’s is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kempen Auto’s is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kempen Auto’s. Kempen Auto’s kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

ARTIKEL 4: Online aankopen

Elke klant die in de Kempen Auto’s webshop één of meerdere artikelen wenst aan te kopen, moet alle persoonsgegevens kenbaar maken aan Kempen Auto’s, dit om een vlotte afhandeling te garanderen.

Kempen Auto’s is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

ARTIKEL 5: Levering

Artikelen besteld via Kempen Auto’s webshop worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan het opgegeven leveradres van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Kempen Auto’s handelt in tweedehandsgoederen. Hierdoor zullen er gebruikssporen aanwezig kunnen zijn op de goederen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Kempen Auto’s was aangeboden.

ARTIKEL 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant het exclusieve eigendom van Kempen Auto’s.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kempen Auto’s te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 7: Heroproepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Kempen Auto’s.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Kempen Auto’s een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Kempen Auto’s heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Kempen Auto’s. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde artikel op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Kempen Auto’s zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen om schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, een factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Kempen Auto’s alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen 14 kalenderdagen nadat Kempen Auto’s op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomst kan Kempen Auto’s wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

ARTIKEL 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant zijn aangeleverd, dient de klant contact op te nemen met ons, Kempen Auto’s, en het artikel op eigen kosten terug te bezorgen aan Kempen Auto’s.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Kempen Auto’s zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden vermeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn. Behoudens tegenbewijs door de klant.

ARTIKEL 9: Klantendienst

Klantendienst van Kempen Auto’s is bereikbaar op telefoonnummer 0032 14739671, via e-mail infokempenauto@gmail.com of per post op het volgende adres Welvaartsstraat 4B 2381 Weelde België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

ARTIKEL 10: Sancties voor niet-betalingen

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarvoor Kempen Auto’s beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Overminderd het voorgaande behoudt Kempen Auto’s zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. Dit artikel en rechten zijn ook geldig op voertuigen die niet (volledig) betaald zijn.

Na reparatie van voertuig dient factuur direct bij ophalen van het voertuig betaald te worden, tenzij schriftelijk anders afgesproken. Komt de klant zijn betalingsverplichtingen niet na, dan beroepen wij op ons retentierecht totdat factuur is voldaan. Boven op het verschuldigde bedrag kunnen wij per dag een bedrag aanrekenen van €25,- per dag stallingsgeld voor de duur dat het voertuig bij Kempen Auto’s staat. Ook kunnen wij stallingsgeld van €25 per dag aanrekenen als een klant zijn factuur heeft betaald maar zijn voertuig niet heeft opgehaald, tenzij anders afgesproken.

ARTIKEL 11: Privacy

Wij handelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • Het verwerken van uw bestelling
  • Levering en facturatie van de bestelling
  • Dienst na verkoop.

Kempen Auto’s houdt online (anoniem) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

ARTIKEL 12: Aantasting geldigheid niet verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Kempen Auto’s om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepalingen en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 13: Wijzigingen voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kempen Auto’s. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

ARTIKEL 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 15: Diefstal van goederen, voertuig, fraude, vernieling, geweld of andere verboden handelingen

Kempen Auto’s zal aangifte doen bij (poging) diefstal van goederen, voertuigen, fraude, opzettelijke vernieling, geweld of andere verboden en strafbare handelingen. Kempen Auto’s zal al in hun bezit bewijzen overhandigen aan justitie zoals camerabeelden, schriftelijk bewijs, documenten of anders.

ARTIKEL 16: Toepasselijk recht- bevoegd rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomst betreffende roerende zaken. Tenzij de klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Laatst bijgewerkt: 01/07/2023